Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MAREK ZTRACENÝ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi
  společností Marek Ztracený, IČO: 04315545, se sídlem Jungmannova 19/7, 110 00, Praha 1,
  Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 1 (dále jen
  „Prodávající“) a Kupujícími týkající se prodeje Zboží, jak definováno níže.
  1.2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy
  uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
  Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s obsahem Podmínek a že s
  nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.
 2. VYMEZENÍ POJMŮ
  Pro účely těchto Podmínek mají pojmy užívané s velkým počátečním písmenem následující význam:
  2.1. Internetový obchod – webový portál Prodávajícího umístěný na internetové adrese
  www.marekztraceny.cz, prostřednictvím něhož je zprostředkováván nákup a prodej Zboží
  Prodávajícího; provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající. Kupní smlouva a právní
  vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
  znění (dále jen „občanský zákoník“), zejména pak ustanoveními § 2079 a násl.
  2.2. Kupní cena – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za prodej a dodání
  Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží,
  a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Dále mohou být ke Kupní ceně
  připočteny náklady na odeslání Zboží či poplatky spojené s vybraným způsobem platby. V
  Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.
  2.3. Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím
  Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu.
  2.4. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře
  Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být
  Spotřebitelem nebo Podnikatelem.
  2.5. Místo dodání – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má
  být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje, které je specifikováno následujícími údaji: název
  obce, název ulice, číslo popisné nebo číslo orientační, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo.
  2.6. Podnikatel – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
  živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení
  zisku. Za Podnikatele se, za podmínek stanovených občanským zákoníkem považuje také každá
  osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či
  při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet
  Podnikatele. Pro účely těchto Podmínek se Podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu
  s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
  2.7. Předmět prodeje – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující
  kupuje na základě Kupní smlouvy.
  2.8. Spotřebitel – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
  samostatného výkonu svého povolání zakoupí Zboží či jinak jedná s Prodávajícím. V případě,

2

že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato Kupní smlouva i
právní vztahy s ní související navíc ustanoveními § 1810 a násl. občanského zákoníku o
závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně
spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
2.9. Zboží – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodě. Jednotlivé movité věci
jsou v nabídce Internetového obchodu označeny vždy názvem a jsou vyobrazeny na fotografii.
Tato fotografie je ilustrační. U každého Zboží je rovněž uvedena jeho bližší specifikace.

 1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A KUPNÍ SMLOUVA
  3.1. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět prodeje
  a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít
  a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.
  3.2. Nabídka Zboží a ceny uvedené v Internetovém obchodě, jakož i informace ústní, telefonické či
  informace získané prostřednictvím reklamních letáků, tisku, elektronické pošty nebo internetu,
  vztahující se ke Kupní ceně Zboží, mají pouze indikativní charakter a tyto informace nejsou
  považovány za návrh na uzavření smlouvy.
  3.3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost celé nabídky Zboží. Informace o aktuální
  dostupnosti Zboží jsou uvedeny v Internetovém obchodě.
  3.4. Proces uzavírání Kupní smlouvy se skládá z následujících fází:
  3.4.1. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má
  zájem. Výběr Zboží potvrdí kliknutím na odkaz „Přidat do košíku“;
  3.4.2. Kliknutím na nabídku v hlavním menu označenou jako „Košík“ se Kupujícímu zobrazí
  objednávkový formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření
  Kupní smlouvy.
  3.4.3. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře dojde k vygenerování objednávky,
  jejíž součástí jsou i tyto Podmínky, s nimiž je Kupující povinen se seznámit. V případě,
  že Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním těchto Podmínek,
  objednávku akceptuje kliknutím na nabídku „Odeslat objednávku“.
  3.4.4. Kupní smlouva je uzavřena, pokud Prodávající po obdržení objednávky Kupujícího tuto
  objednávku Kupujícímu potvrdí prostřednictvím potvrzujícího e-mailu. Samotná
  nečinnost Prodávajícího neznamená akceptaci objednávky. Kupní smlouva je uzavřena
  závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2
  občanského zákoníku se nepoužije.

3.5. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi
souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů předepsaných
objednávkovým formulářem.
3.6. Prodávající má právo až do okamžiku odeslání Předmětu prodeje Kupujícímu od Kupní
smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od
Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Prodávajícího spočívající v oznámení Kupujícímu,
že jím objednané Zboží nemůže dodat.
3.7. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo
nedostupnosti Zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané Zboží kupujícímu
dodat. O zrušení objednávky bude Kupující informován telefonicky anebo prostřednictvím e-

3

mailu.
3.8. Kupní cenu Předmětu prodeje lze uhradit platební kartou či na dobírku při převzetí, přičemž
Prodávající nenese odpovědnost a následky za užití Kupujícím zvolené transakce:
3.8.1. platební kartou prostřednictvím online platební brány. Platba prostřednictvím platební
karty může být zpoplatněna; o výši případného poplatku bude Kupující informován před
uskutečněním platby;
3.8.2. na dobírku, kdy v takovém případě Kupující uhradí Kupní cenu v Místě dodání uvedeném
v objednávce prostřednictvím přepravce.

3.9. Jednotlivé způsoby platby mohou být zpoplatněny, přičemž o výši poplatku je Kupující
informován vždy před potvrzením příslušné objednávky.
3.10. Prodávající je oprávněn dle vlastního uvážení požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
3.11. V případě zrušení objednávky či odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího z
jakéhokoli důvodu odešle Prodávající případnou platbu zpět Kupujícímu.
3.12. Kupní cena Předmětu prodeje je konečná včetně DPH a zahrnuje veškeré případné související
poplatky, kromě případných bankovních poplatků souvisejících se způsobem platby zvoleným
Kupujícím. V případě volby způsobu doručení Předmětu prodeje prostřednictvím poštovních či
kurýrních služeb, je Kupující povinen uhradit také poštovné a balné dle stanovené sazby. O výši
poštovného a balného je Kupující informován před potvrzením objednávky a tato částka je
připočtena ke Kupní ceně.

 1. DODÁNÍ PŘEDMĚTU PRODEJE
  4.1. Místem dodání Předmětu prodeje je adresa uvedená Kupujícím v objednávce nebo registračním
  formuláři. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku
  předání Předmětu prodeje třetí osobě zajišťující jeho doručení Kupujícímu.
  4.2. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. Pokud
  Kupující objednaný a řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn
  odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu
  náklady na odeslání Předmětu prodeje.
  4.3. Pokud Prodávající není schopen z jakéhokoli důvodu (zejména v případě, kdy objednané Zboží
  není skladem) dodržet termín doručení Předmětu prodeje, uvědomí o této skutečnosti
  Kupujícího bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem a případně určí náhradní termín
  doručení Předmětu prodeje.
  4.4. Prodávající je povinen dodat objednaný Předmět prodeje řádně a bez vad. Nebezpečí škody na
  Předmětu prodeje přechází na Kupujícího v okamžiku jeho obdržení. Po tomto okamžiku
  Kupující žádným způsobem neodpovídá za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení
  Předmětu prodeje.
  4.5. Pokud Kupující přebírá Předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa
  dodání, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při
  kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena
  nebo zdeformována, není Kupující povinen zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a
  zavazuje se Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal.
  V takovém případě také Kupující sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky.

4

4.6. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku
převzetí Předmětu prodeje Kupujícím či úplným zaplacením Kupní ceny, a to okamžikem té
události, která nastane později.

 1. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI
  5.1. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu po akceptaci objednávky Předmětu prodeje a
  úhradě Kupní ceny zaslat Předmět prodeje Kupujícímu v souladu s jeho objednávkou.
  5.2. Prodávající je oprávněn dle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu odmítnout objednávku
  Kupujícího, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě, že Kupující opakovaně řádně neplní
  své závazky vyplývající z těchto Podmínek.
  5.3. Prodávající neodpovídá za případné neplnění nebo prodlení s plněním jeho povinností, jeli toto
  neplnění nebo prodlení způsobeno vyšší mocí. Vyšší moc označuje každou událost mimo
  faktický vliv Prodávajícího, kterou vzhledem k jejímu charakteru nebylo možné předvídat nebo
  které nebylo možné předejít, i kdyby ji bylo možné předvídat, a to zejména, nikoli však výlučně,
  stávku, výluku nebo jiný pracovněprávní spor (do něhož jsou zapojeni vlastní zaměstnanci nebo
  zaměstnanci třetí strany), závadu na zdrojích energie nebo přenosové síti, mimořádnou událost,
  epidemii, válku, terorismus, povstání, výbuch, požár, záplavu nebo podobnou přírodní pohromu,
  jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá Prodávající vliv. Takové okolnosti
  nebudou připsány k tíži Prodávajícího ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti
  jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v
  rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů
  Prodávajícího nebo jejich subdodavatelů.
  5.4. Kupující je zejména povinen objednaný Předmět prodeje převzít a zaplatit řádně a včas Kupní
  cenu.
  5.5. Kupující je dále povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje o své osobě a dodací adrese, na
  kterou má být objednaný Předmět prodeje dodán.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  6.1. Vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího týkající se práv z vadného plnění se
  řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §
  2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
  6.2. Ustanovení § 2161 občanského zákoníku se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na
  vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým
  užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
  Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
  6.3. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, než byla objednána Kupujícím, jakož i vady v dokladech
  nutných pro užívání zboží.
  6.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od
  převzetí.
  6.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující zejména práva dle §
  2106 občanského zákoníku, a to:
  6.5.1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží;

5
6.5.2. na odstranění vady opravou věci;
6.5.3. na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
6.5.4. odstoupit od Kupní smlouvy.
6.6. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu
Prodávajícího, vyjma případů upravených v ustanovení § 2106 odst. 2 občanského zákoníku.
Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva dle článku 6.7 těchto Podmínek.
6.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující zejména práva dle
§ 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny.
Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující
požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu
nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
6.8. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy,
může Prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající
odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
6.9. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat
slevu z Kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže
Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
6.10. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
6.11. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li
Předmět prodeje vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
6.11.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
6.11.2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
6.11.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo
opomenutím, nebo
6.11.4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li
věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co
ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci
prospěch.

6.12. Neoznámí-li Kupující vadu Předmětu prodeje včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 1. REKLAMACE
  7.1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího formou zaslání reklamace na mail
  uvedený na www.marekztraceny.cz (dále také jen „Reklamace“). Za okamžik uplatnění
  Reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.
  7.2. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil,
  co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje. Prodávající je
  dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o
  provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.
  7.3. Reklamované Zboží Kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění Reklamace (běžnou
  formou, nikoli dobírkou). Kupující je povinen doložit, že reklamované Zboží koupil skutečně od

6

Prodávajícího (např. předložením účtenky, faktury či dodacího listu). Je-li Reklamace uznána
jako oprávněná, bude po jejím vyřízení Kupující vyzván k odběru zboží.
7.4. Dopravu reklamovaného zboží hradí Kupující, v případě uznání oprávněnosti Reklamace může
požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného Zboží. Reklamované opravené
nebo vyměněné Zboží zašle Prodávající zpět na vlastní náklady.
7.5. Prodávající rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do
této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím
jinak. Pro bližší informace o stavu Reklamace může Kupující kontaktovat Prodávajícího
prostřednictvím e-mailu nebo na tel. uvedeném na stránkách www.marekztraceny.cz

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
  8.1. Kupující, který je Spotřebitelem má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené
  prostřednictvím Internetového obchodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží bez udání
  důvodu.
  8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém odstoupení
  od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání.
  8.3. Prodávající v textové podobě potvrdí Kupujícímu přijetí právního jednání představujícího
  odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy
  zašle nebo předá Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14)
  dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za
  zachovanou, pokud v ní Kupující odešle zboží Prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky za
  Zboží, které Prodávající od Kupujícího obdržel, (kromě dodatečných nákladů vzniklých
  v důsledku způsobu dodání zvoleného Kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob
  standardního dodání nabízený Prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného
  platebního prostředku, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však
  Kupující výslovně jinak), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nikoliv
  však dříve než Kupující Zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.
  8.4. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže
  být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  8.5. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným
  způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho
  funkčnosti.
  8.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
  nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
  8.7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
  odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo
  pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které
  bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a také od Kupní smlouvy o dodávce Zboží v
  uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7

9.1. Prodávající může jako podmínku využití služeb Internetového obchodu stanovit předchozí
registraci Kupujícího na této webové stránce. Za účelem registrace vyplní Kupující
v registračním formuláři pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě. Pokud to Internetový
obchod umožňuje, může Kupující provádět objednávání a rezervaci Zboží též bez registrace
přímo z webových stránek Internetového obchodu.
9.2. Současně s potvrzením registrace Kupující vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů a
zasíláním obchodních sdělení ze strany Prodávajícího. Podmínky zpracování a ochrany
osobních údajů jsou k dispozici zde.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  10.1. V rámci registrace na webové stránce Internetového obchodu je každému Kupujícímu zřízen
  samostatný uživatelský účet. K přístupu do svého uživatelského účtu Kupující použije
  přístupové údaje, které si sám zvolí. Přístupové údaje může Kupující kdykoli změnit po
  přihlášení do svého uživatelského účtu.
  10.2. Identifikační údaje Kupujícího uvedené v jeho uživatelském účtu se považují za údaje zadané
  při jakékoli objednávce, kterou Kupující učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu. 
  10.3. Kupující nesmí poskytovat přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu třetím osobám a je
  povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá
  za neoprávněné užití svých přístupových údajů nebo svého uživatelského účtu a za jakoukoli
  škodu tím způsobenou.
  10.4. V případě ztráty, odcizení nebo jiného zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu je
  Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu. Prodávající v přiměřené
  lhůtě poskytne Kupujícímu nové přístupové údaje.
 2. UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PRODÁVAJÍCÍHO
  11.1. Prodávající má právo změnit své webové stránky, jejich technické řešení a/nebo uživatelské
  rozhraní. Prodávající má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost svých webových stránek či
  přístup k nim na dobu nezbytně nutnou z důvodu jejich údržby, opravy či z jakéhokoli jiného
  důvodu.
  11.2. Prodávající je povinen dodržovat při užívání webových stránek Prodávajícího právní řád České
  republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání těchto webových stránek
  vznikne Prodávajícímu či třetím osobám z důvodů na straně Kupujícímu.
  11.3. V případě, že Kupující jakkoli poruší tyto Podmínky a/nebo platné právní předpisy má
  Prodávající právo zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to i bez předchozího oznámení.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  12.1. V případě, že z těchto Podmínek, Kupní smlouvy či popřípadě z platných právních předpisů,
  vyplývá povinnost či potřeba jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé
  smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též e-mailem, který nemusí být
  podepsán zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení
  nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má
  objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit.
  12.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.

8

Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením Kupní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, náklady na internetové připojení si
Kupující hradí sám.
12.3. Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně
spotřebitele se nevztahují na Kupující, kteří využívají služeb Internetového obchodu jako
Podnikatelé. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná
v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují platné
právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele.
12.4. Případné spory mezi Kupujícími, kteří jsou Spotřebiteli, a Prodávajícím lze řešit také
mimosoudní cestou. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního
řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním
řešení sporu naleznete zde. Před kontaktováním České obchodní inspekce za účelem
mimosoudního řešení sporů doporučujeme Kupujícím nejprve kontaktovat Prodávajícího na e-
mailové adrese uvedené na stránkách www.marekztraceny.cz za účelem smírného řešení sporu.
V případě, že spor nebude vyřešen smírně či mimosoudní cestou, bude předložen k rozhodnutí
příslušnému soudu České republiky.
12.5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit Kupní cenu Zboží, a to z jakéhokoli důvodu nebo
bez uvedení důvodu.
12.6. Smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak občanským zákoníkem.
12.7. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím,
že aktuální znění Podmínek Prodávající bez zbytečného odkladu uveřejní na webové stránce
Internetového obchodu. V případě jakýchkoli změn Internetového obchodu Prodávající nenese
odpovědnost za případnou újmu, která Kupujícímu vznikne v důsledku toho, že se Kupující
neseznámil se změnami proto, že Internetový obchod pravidelně nevyužívá.
12.8. V případě, že by se některé ustanovení těchto Podmínek z jakýchkoli důvodů ukázalo jako
neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí
těchto Podmínek.
12.9. Kupující mohou Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
Marek Ztracený, IČO: 04315545, se sídlem Jungmannova 19/7, 110 00, Praha 1,, tel: 601 22 55
88, e-mail: booking@marekztraceny.cz.
12.10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24.1.2021